Načítavam...

Partneri

Obec ZohorFCCVelocityProcyclingJan HladikGerthoferBertoMattoniZeleziarstvo Jana&RoslJuniorpapierVčelárstvo Dedinský

Pravidlá preteku ZOHORSKÉ KOLEČKO

 1. Prihlasovanie je elektronicky prostredníctvom webovej stránky www.zohorskekolecko.sk do štvrtka 30.05.2024 do 23:59 alebo na mieste v deň konania preteku od 08:30. 
 2. Uzávierka prihlášok na mieste ako aj registrácií je 1 hodinu pred štartom príslušnej kategórie.
 3. Štartovné je rovnaké pre všetky kategórie 8 EUR a v deň konania preteku 10 EUR. Pretekári prihlásení vopred získavajú navyše hodnotnú účastnícku medailu.
 4. Pri registrácii si pretekári prevezmú štartovné čísla, ktoré si upevnia vpredu na riadidlá a musia byť viditeľné počas preteku.
 5. Organizátori si vyhradzujú právo na prípadnú kontrolu oprávnenosti štartu pretekára v príslušnej kategórii - kritérium vek.
 6. Jednotlivé kategórie sú uvedené na webovej stránke preteku a v propozíciách k preteku.
 7. V prípade nižšej účasti v niektorej z kategórií (menej ako 7 sútažiacich) je možné zlúčenie kategórie chlapcov a dievčat do jednej kategóriie so spoločným štartom, pričom vyhodnotenie zostáva zachované za každú kategóriu jednotlivo.
 8. Štartuje sa za každého počasia.
 9. Počet okruhov a dĺžka trate zavisí od príslušnej kategórie - celková dĺžka je v rozmedzí 200m pre najmladších pretekárov do 6000m pre najstaršie kategórie. 
 10. Okruhy budú vedené výhradne v priestoroch multifunkčného športového areálu prevažne po trávnatých plohách. Trať je rovinatá s 2 kopčekmi.
 11. Štartovať je možné na rôznych typoch bicykloch s podmienkou dobrého technického stavu bicykla. Za technický stav bicykla zodpovedá sútažiaci, resp. jeho zákonný zástupca. 
 12. Bicykel by mal byť v štandardnej výbave, bez dodatočných vylepšení a trčiacich častí, ktoré by mohli spôsobiť zranenie iných pretekárov v prípade kolízie, pádu a pod.
 13. Všetci súťažiaci sú povinní mať na hlave prilbu počas preteku. Súťažiacim bez prilby nebude umožnený štart.
 14. Každý súťažiaci sa musí riadiť usmerneniami organizátorov. Radenie pred štartom bude riadené organizátormi pred štartom príslušnej kategórie.
 15. Preteky budú rozhodovať určení rozhodcovia a meranie času bude manuálne s fotofinišom pre prípadné posúdenie poradia. 
 16. Vyhodnotenie súťaže bude prebiehať v deň konania preteku 2 časových blokoch, aby najmladší pretekári nemuseli čakať až do ukončenia posledného preteku. Výsledky budú následne uverejnené aj na webovej stránke preteku.
 17. Prípadné protesty je možné podať do 15 minút po dojazde podledného súťažiaceho  v príslušnej kategórií. Na neskoršie protesty sa neprihliada.
 18. Ocenení budú súťažiaci/e na prvých 3 miestach v každej kategórii, ktorí získajú medialy a hodnotné ceny. Každý účastník získava pamätnú účastnícku medailu. 
 19. Súťažiaci udeľujú svojím štartom na preteku súhlas s vyhotovením audio/video dokumentácie organizátorom s možnosťou využitia takto vyhotovenej dokumentácie na prípadnú propagáciu pretekov v budúcnosti, resp. na zverejnenie dokumentácie ako záznamu z preteku na webových stránkach. 
 20. Registráciou v deň konania preteku vyjadruje pretekár, resp. jeho zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba súhlas s pravidlami preteku a podmienkami účasti, ktoré budú k nahliadnutiu aj v stánku s registráciou. 
 21. Okrem iného prehlasuje pretekár alebo zákonný zástupca/sprevádzajúca osoba, že je zdravotne spôsobilý účastniť sa preteku, pretekať bude na vlastnú zodpovednosť a riziko, pričom zodpovedá sa prípadné úrazy a škody, ktoré sa mu stanú alebo spôsobí iným osobám. 
 22. Pretekári nie sú počas preteku poistení organizátorom pre prípadné úrazy alebo škody spôsobené na majetku a zdraví. Individuálne poistenie pre tieto riziká je na zvážení každého pretekára, resp. jeho zákonného zástupcu/sprevádzajúce osoby.
 23. Počas preteku bude organizátorom zabezpečená  zdravotná pomoc v mieste konania preteku.
 24. Pri nenastúpení registrovaného pretekára na štart alebo pri zmeškaní štartu nevzniká pretekárovi nárok na kompenzáciu nákladov alebo zaplateného štartovného.
 25. Pretekár je povinný prispôsobiť jazdu svojim technickým schopnostiam, trati a poveternostným podmienkam.